رک ایستاده 42 یونیت عمق 80 پایا سیستم مدل تتا

  • وزن: 125000 گرم
  • تعداد جایگاه فن: حداکثر 6 عدد بر روی کیت فن