نمایش دادن همه 19 نتیجه


  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-1466

   1,247,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  14 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  2 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 14 یونیت-عمق 60-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-1468

   1,395,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  14 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 14 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-1868

   1,528,200 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  18 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 18 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-2261

   1,877,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  22 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 22 یونیت-عمق 100-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار،درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-2866

   1,701,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  27 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  2 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 27 یونیت-عمق 60-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-2861

   2,102,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  27 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 27 یونیت-عمق 100-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-3268

   2,102,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  32 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 32 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار،درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-3868

   2,228,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  38 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 38 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-4266

   2,227,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  42 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  2 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 42 یونیت-عمق 60-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-4268

   2,448,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  42 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 42 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-4261

   2,673,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  42 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 42 یونیت-عمق 100-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-4281

   4,487,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  42 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 42 یونیت-عمق 100-عرض 80 – درب جلو مشبک، درب پشت2 لنگه مشبک
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-4761

   3,870,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  47 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 47 یونیت-عمق 100-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار،درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-3261

   2,331,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  32 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • تعداد فن نصب شده:  1 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 32 یونیت-عمق 100-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، ضد گرد وغبار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-2868

   1,877,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  28 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  4 عدد
   • تعداد فن نصب شده:  1 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 28 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، ضد گرد وغبار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-2168

   1,665,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  21 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  2 عدد
   • تعداد فن نصب شده:  1 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 21 یونیت-عمق 80-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، ضد گرد وغبار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-1766

   1,436,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  17 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  1 عدد
   • تعداد فن نصب شده:  1 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 17 یونیت-عمق 60-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، ضد گرد وغبار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-3266

   1,976,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  32 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  2 عدد
   • تعداد فن نصب شده:  1 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 32 یونیت-عمق 60-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، ضد گرد وغبار، درب پشت فلزی
   0
  • رک سرور اکوئیپ مدل ERS-1466

   رک اکوئیپ مدل ERS-3866

   2,007,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • تعداد یونیت:  38 عدد
   • تعداد جایگاه فن:  2 عدد
   • سایر مشخصات:  رک 38 یونیت-عمق 60-عرض 60 – درب جلو شیشه ای فریم دار، ضد گرد وغبار، درب پشت فلزی
   0